Mogrunda sp.

項目 内容
所蔵施設 大阪市立自然史博物館
学名 Mogrunda sp.
コレクションコード P
カタログ番号 20590
記録年月日(始め) 200502**
詳細地名(日本語) ペットショップ
界名(日本語名) 動物界
科名(日本語名)
属名(学名) Mogrunda
種小名 sp.